Begravelseshjælp

Nedenstående takster og værdigrænser er gældende pr. 1. januar 2020.

Bundfradrag Begravelseshjælp

Bundfradrag

Bundfradraget ved beregning af boafgift kr. 289.000.

Bundfradrag ved gaveafgift kr. 64.300 for børn og børnebørn og kr. 22.500 for svigerbørn.

Begravelseshjælp

Begravelseshjælp

I henhold til § 160 i Sundhedsloven yder bopælskommunen en formueafhængig begravelseshjælp.

Det er Udbetaling Danmark, der administrerer ordningen.

Begravelseshjælpen reguleres én gang årligt med en satsreguleringsprocent.

Regulering sker hvert år pr. 1. januar.

Værdigrænser

Værdigrænser

Værdigrænsen for boudlæg kr. 44.000,-.

Værdigrænsen for udlæg til efterlevende ægtefælle er reguleret til kr. 760.000,- (Husk, at alle beløb, der kommer til udbetaling ved dødsfaldet, herunder alle livsforsikringsbeløb og engangsydelser i pensionssager, skal medregnes).

Arveladeren kan, jfr. arvelovens § 5, ved testamente begrænse arvelodden til hvert af sine børn. Beløbet kan pr. 1/1 2020 begrænses til en værdi af kr. 1.260.000,-.

Under henvisning til ovenstående har Sundheds- og Ældreministeriet meddelt,
at formuegrænser og satser for begravelseshjælp udgør 1. januar 2020 følgende beløb:

Beregning og udbetaling af begravelseshjælp

Afdødes formueforhold lægges til grund for beregning af, om der kan udbetales begravelseshjælp, og hvor meget der eventuelt kan udbetales.

Der gælder følgende regler for de enkelte grupper:

1. Personer under 18 år:
Uanset formue udbetales der begravelseshjælp på kr. 9.550,- for personer under 18 år.

2. Afdøde, der efterlader sig ægtefælle eller børn under 18 år:
Hvis afdøde efterlader en ægtefælle og/eller børn under 18 år, udbetales en begravelseshjælp på kr. 11.400,- hvis ægtefællernes samlede formue er under kr. 38.200,-.

D.v.s. at begravelseshjælpen nedsættes med det beløb, hvormed ægtefællernes samlede formue overstiger kr. 38.200,- således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på kr. 49.600,-.

Se dog reglerne i punkt 4.

Eksempel:
Ved ægtefællernes samlede formue på kr. 40.000,- vil begravelseshjælpen udgøre kr. 9.600,-.

Regnestykket (40.000 - 38.200 = 1.800) (11.400 - 1.800 = 9.600)

3. Personer på 18 år og derover:
Der udbetales en begravelseshjælp på kr. 11.400,- såfremt afdøde efterlader sig en formue på under kr. 19.150,-.

Begravelseshjælpen nedsættes med det beløb, hvormed afdødes formue overstiger kr. 19.150,- således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på kr. 30.550,-.

Se dog reglerne i punkt 4.

Eksempel
Ved en formue på kr. 22.000,- vil begravelseshjælpen udgøre kr. 8.550,-
Regnestykket (22.000 - 19.150 = 2.850) 11.400 – 2.850 = 8.550)

4. Personer født før 1. april 1957:
Begravelseshjælpen vil dog - uanset formueforhold - altid udgøre mindst kr. 1.050,- hvis afdøde er født før 1. april 1957.

Hvis man har søgt om minimumsbeløbet på kr. 1.050,- kan der altid genansøges om et højere beløb.

Ansøgning

Der kan ansøges om begravelseshjælp via www.borger.dk, hvor det også er muligt at give bedemanden fuldmagt til at ansøge og modtage begravelseshjælpen.

Afgørelse kan indbringes for Patientombuddet.

Vedr. regulering af begravelseshjælp efter lov om offentlig sygesikring

I medfør af §160 i Sundhedsloven, bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 yder bopælskommunen en formueafhængig begravelseshjælp.

Begravelseshjælpen reguleres en gang årligt med en satsreguleringsprocent. Regulering sker hvert år pr. 1. januar og er i år fastsat til 2,0 procent.

Under henvisning til ovenstående har Sundhedsministeriet meddelt, at formuegrænser og satser for begravelseshjælp med virkning pr. 1. januar 2020

Begravelseshjælp

Børn under 18 år kr. 9.550,00.

Personer på 18 år og derover kr. 11.400,00.

Formuegrænser gældende for voksne

Personer u/ægtefælle eller børn under 18 år kr. 19.150,00.

Personer m/ægtefælle eller børn under 18 år kr. 38.200,00.

Minimumsbeløbet på kr. 1.050,00 for personer født før 1. april 1957 er stadig gældende.

Hvordan opgøres formuen?

Når Udbetaling Danmark beregner begravelseshjælpen, tages udgangspunkt i afdødes formue på dødsdagen, hvortil lægges de formuerettigheder, der opnås som følge af dødsfaldet.

Formuerettigheder kan eksempelvis være ATP, forsikringer, pensionsordninger samt opsparing i Elysium Begravelsesopsparing. I formuen indgår f.eks. indestående i banken, pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier, kontanter, ejendomsværdi, værdi af andele i andelsboligforeninger, anparter og investeringsbeviser, engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet - engangsudbetalinger indgår i formuen, selvom beløbet bliver udbetalt efter dødsfaldet og dokumenteret gæld

Udgifter til bedemand, sammenkomst m.v. i forbindelse med begravelsen indgår ikke i opgørelsen af formuen.

Når afdøde efterlader ægtefælle, er det ægtefællernes samlede formue og formuerettigheder, inklusiv særeje, der lægges til grund. Efterlevelseshjælp og løbende pensionsudbetalinger indgår ikke i formueberegningen. Fast ejendom, der tjener til familiens bolig, indgår i formueberegningen med den del af friværdien, der er over den fastsatte bundgrænse.

Udbetaling Danmark beregner begravelseshjælpen ud fra de samme oplysninger, som skal opgives til Skifteretten i forbindelse med behandling af dødsboet.

Sygeforsikringen Danmark

Var afdøde medlem af Sygeforsikringen Danmark i gruppe 1 eller 2 vil der være et tilskud på kr. 1.400,-.
Der ydes ikke tilskud ved medlemskab i gruppe 5.

Begravelseskasser

Begravelseskasser

Vi er også behjælpelige med at søge om tilskud fra div. begravelseskasser, hvis afdøde var medlem af en sådan.

Begravelseskasser

Bankkonti

Afdødes konti samt fælleskonti bliver spærret indtil boet er behandlet i Skifteretten.