Efterlevelsespension

Hvad er efterlevelsespension?

Når en pensionist dør, kan den efterladte ægtefælle eller samlever få udbetalt efterlevelsespension. Den kan udbetales i en periode på 3 måneder, regnet fra dagen efter dødsfaldet.

Hvem kan få efterlevelsespension?

Du kan få efterlevelsespension, når din ægtefælle/samlever dør, hvis:

  • Både du og din ægtefælle/samlever fik folkepension eller førtidspension, da han/hun døde.
  • I var samlevende, da han/hun døde.

Hvis du ikke har ret til efterlevelsespension, kan du søge om at få efterlevelseshjælp.

Hvor stor er efterlevelsespensionen?

Når du får efterlevelsespension, får du i 3 måneder det, din ægtefælle/samlever fik i pension, da han/hun døde. Du får beløbet oven i din egen pension. Hvis den afdøde fik sin pension forudbetalt, vil det han/hun har fået efter dødsdagen, blive modregnet i din efterlevelsespension.

Efterlevelsespension

Hvordan søger du?

Du skal ikke søge efterlevelsespensionen. Du får den automatisk af kommunen, så snart de har fået meddelelse om død.

Hvis du vil klage?

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse, kan du klage til Det Sociale Nævn. Klagen skal sendes til kommunen, og de skal have den senest 4 uger efter, du fik den afgørelse, du vil klage over.

Hvad er efterlevelseshjælp?

Efterlevelseshjælp er et engangsbeløb, du kan få udbetalt, når din ægtefælle eller samlever dør. Betingelserne er, at:

  • Du og din partner har boet sammen i Danmark de seneste tre år inden dødsfaldet.
  • Du ikke har ret til efterlevelsespension.
  • Din beregnede årsindtægt er mindre end 308.464 kr. (2008-sats). sfaldet (det får de automatisk).

 

Hvor stor er efterlevelseshjælpen?

Efterlevelseshjælpen er på højst 12.339 kr. Beløbet bliver nedsat, hvis din beregnede årsindtægt er over 197.419 kr., og det bortfalder helt, hvis du tjener mere end 308.464 kr. Efterlevelseshjælpen er skattepligtig.

Hvis din beregnede årsindtægt erFår du efterlevelseshjælp kr.
Under 197.41912.339
197.419 – 209.75711.104
209.758 – 222.0959.871
222.096 – 234.4338.636
234.434 – 246.7717.403
246.772 – 259.1096.170
259.110 – 271.4474.936
271.448 – 283.7853.701
283.786 – 296.1232.468
296.124 – 308.4641.234
Over 308.4640

Tallene er 2008-satser.

Hvad er din beregnede årsindtægt?

Din beregnede årsindtægt er summen af følgende:

  • Du og din partner har boet sammen i Danmark de seneste tre år inden dødsfaldet.
  • Du ikke har ret til efterlevelsespension.
  • Din beregnede årsindtægt er mindre end 308.464 kr. (2008-sats). sfaldet (det får de automatisk).

Eksempel

Din årsindtægt er 140.000 kr. før skat. Du får tre måneders løn fra afdødes arbejdsgiver = 65.000 kr. før skat. I har en opsparing på 45.000 kr. I bor i lejebolig og har en gæld på 5.000 kr. Og du får udbetalt 200.000 kr. af afdødes forsikringsselskab i forbindelse med dødsfaldet.

Din årsindtægt 140.000 kr.
Samlet formue (45.000 + 200.000 – 5.000 = 240.000 kr.)
30% af den del af formuen, som ligger over 123.384 kr. 34.985 kr.
Din beregnede årsindtægt er239.985 kr.

Den nærmeste indtægtsgrænse i tabellen er 234.434, og det giver dig ret til en efterlevelseshjælp på 7.403 kr. før skat.

Hvis du bor i ejerbolig, kan du få noget af hjælpen som lån

Hvis du bor i egen ejerbolig, vil det ofte betyde, at du får meget lidt eller slet intet i efterlevelseshjælp. Du kan derfor få noget af efterlevelseshjælpen udbetalt som lån. Det kræver, at:

  • Du enten er folkepensionist, førtidspensionist, på delpension, på efterløn, eller du er fyldt 65 år.

Det du kan låne, er forskellen mellem det, beregningen ovenfor giver med .fradrag for ejendommen, og det den giver uden.

Eksempel

Værdien af din ejerbolig er 1.200.000 kr., gælden i boligen er på 900.000. Forskellen – 300.000 kr. – indgår i beregningen af dit formuetillæg med 30 % = 90.000 kr. Med dine øvrige indtægter bringer det din beregnede årsindtægt op på 320.000 kr, og du kan derfor ikke få nogen efterlevelseshjælp.

Hvis ejerboligen ikke var regnet med, ville din beregnede årsindtægt være 230.000 kr. Det vil efter tabellen give dig en efterlevelseshjælp på 8.636 kr. Dem kan du få som lån. Der skal ikke foretages tinglysning som sikkerhed for lånet.

Den del af efterlevelseshjælpen der udbetales som lån, er ikke skattepligtig.

Hvordan søger du?

Du kan søge efterlevelseshjælp, når du har alle de nødvendige oplysninger. Hvis du ikke umiddelbart kan skaffe dem, kan kommunen i nogle tilfælde give dig et acontobeløb. Du skal have søgt hjælpen senest 6 måneder efter din partners død.

Du kan få skemaet til ansøgning om efterlevelseshjælp fra kommunen eller på borger.dk.

Du kan få hjælp i kommunen til at udfylde skemaet og beregne indtægter og formue.

Hvis du vil klage?

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse, kan du klage til Det Sociale Nævn.

Klagen skal sendes til kommunen, og de skal have den senest 4 uger efter, du fik den afgørelse, du vil klage over.